Warunki reklamacji i zwrotów

 1. REKLAMACJE, RĘKOJMIA, GWARANCJA
  1. W przypadku ujawnienia wad Towarów, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres kontakt@beczki-palikota.pl, w każdym przypadku załączając kopię (skan) dowodu zrealizowania umowy rezerwacji tj. odbioru Towaru oraz wszelkie materiały utrwalające istotne informacje dotyczące występujących wad (opisy, szkice, zdjęcia). Zgłoszenie reklamacyjne powinno nadto zawierać treść żądania.
  2. Tenczyńska Okovita udziela odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, w formie elektronicznej na adres Klienta, z którego nadano reklamację. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że reklamacja została uznana.
  3. Na żądanie Tenczyńskiej Okovity Klient zobowiązany jest:
   1. umożliwić zbadanie wadliwych Towarów przedstawicielom Tenczyńskiej Okovity, jak również zapewnić możliwość zapoznania się z dokumentacją fotograficzną lub audiowizualną, jeżeli taka dokumentacja została sporządzona; 
   2. udzielić zgodnie z prawdą wszelkich informacji dotyczących sposobu i okoliczności przechowywania i korzystania z reklamowanych Towarów; oraz 
   3. przesłać reklamowane Towary lub ich próbki Tenczyńskiej Okovicie (na koszt Tenczyńskiej Okovity, z zastrzeżeniem, że w przypadku oczywiście niezasadnego zgłoszenia reklamacyjnego Tenczyńska Okovita zachowuje prawo do domagania się zwrotu poniesionych w związku z postępowaniem reklamacyjnym kosztów od Klienta). 
  4. Tenczyńska Okovita jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Towary mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
  5. Tenczyńska Okovita może udzielić Klientowi gwarancji na zarezerwowane na podstawie Umowy rezerwacji Towary w przypadku zawarcia umowy sprzedaży.  na podstawie odrębnego pisemnego porozumienia określającego warunki gwarancji (informacja o niej, a także jej treść i warunki są udostępniane w opisie Towaru na Stronie internetowej, a w przypadku zakupu, karta gwarancyjna przekazywana jest Klientowi przy wydaniu Towaru).
  6. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą Klienta (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Tenczyńskiej Okovity z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów zostaje wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Tenczyńskiej Okovity za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Tenczynskiej Okovicie za nabycie danego Towaru.
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy rezerwacji bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta tj:
   1. jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
   2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów;
   3. jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy;
   4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  2. Tenczyńska Okovita udostępnia formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny do pobrania pod adresem: _________. Skorzystanie z powyższego formularza nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy rezerwacji, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy rezerwacji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy rezerwacji.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rezerwacji rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy rezerwacji.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy rezerwacji, uważa się ją za niezawartą.
  5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy rezerwacji zanim Tenczyńska Okovita przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Tenczyńska Okovita niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy rezerwacji. 
  7. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy rezerwacji, Tenczyńska Okovita zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  8. Tenczyńska Okovita dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  9. Prawo odstąpienia od zawartej Umowy rezerwacji nie przysługuje Klientowi Konsumentowi, w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy o prawach konsumenta): 
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Klient zobowiązany jest zapoznać się z informacjami dotyczącymi Towarów oraz ściśle stosować się do zawartych w nich wskazań odnośnie do sposobu korzystania z Towarów i warunków ich przechowywania. 
  2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy rezerwacji przez Stronę z uwagi na skutki Siły wyższej nie będzie uznawane za naruszenie Umowy rezerwacji. O ile to możliwe w danych okolicznościach Strona dotknięta skutkami Siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu Siły wyższej, jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania. 
  3. W przypadku wystąpienia Siły wyższej terminy dla realizacji zobowiązań wynikających z Umowy rezerwacji, dla których Siła wyższa stanowi przeszkodę, ulegają stosownemu przedłużeniu o czas występowania Siły wyższej oraz czas usunięcia jej skutków umożliwiający wznowienie wykonywania Umowy rezerwacji. 
  4. W przypadku, gdy stan Siły wyższej utrzymuje się przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni uniemożliwiając wykonywanie Umowy rezerwacji, każda ze Stron może odstąpić od Umowy rezerwacji. W takim przypadku żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Umowy rezerwacji, a Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia przy uwzględnieniu stanu realizacji Umowy rezerwacji.
  5. Oferta Tenczyńskiej Okovity obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tenczyńska Okovita nie składa żadnych oświadczeń i nie gwarantuje, że Umowa rezerwacji jest zgodna z prawem jakichkolwiek państw trzecich. Klient pochodzący lub przebywający w państwach trzecich, którzy decydują się korzystać ze oferty czynią to z własnej inicjatywy i są wyłącznie odpowiedzialni za zgodność z miejscowymi przepisami w zakresie w jakim mogą mieć one zastosowanie. 
  6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia przepisów prawa lub szkody spowodowane działaniami Klienta w związku z korzystaniem systemu rezerwacji, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji poufnych lub tajemnic handlowych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  7. Kupujący zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dobre imię i reputację Tenczyńskiej Okovity.
 4. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SYSTEMU REZERWACJI
  1. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania systemu rezerwacji lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Tenczyńskiej Okovity za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: kontakt@beczki-palikota.pl. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
  2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. za pomocą wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację. 
  3. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.