Regulamin

 

REGULAMIN REZERWACJI BECZEK

 

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu! Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim nie zostanie on wydany!

 

W celu udokumentowania pełnoletności rezerwującego, Klient zobowiązany jest okazać przy odbiorze produktów ważny dowód tożsamości. Towar zostanie wydany jedynie trzeźwej, pełnoletniej osobie.

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki rezerwacji oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu rezerwacyjnego beczki-palikota;

5. Serwis rezerwacyjny – serwis rezerwacji internetowej dostępnej pod adresem https://beczki-palikota.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Serwisie rezerwacyjnym;

7. Umowa rezerwacji – umowa rezerwacji Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Tenczyńska Okovita S.A a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu rezerwacyjnego;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy rezerwacji beczek, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Warunki rezerwacji:

 

Klientem może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna. Właścicielem platformy internetowej działającego pod adresem https://beczki-palikota.pl jest oferujący rezerwacje, tj: Tenczyńska Okovita S.A. ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, NIP: 9462692534, Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS numer: 0000808904, Numer identyfikacyjny REGON: 38462298800000

 

1. W celu zawarcia Umowy o rezerwację beczki za pośrednictwem Serwisu rezerwacyjnego należy wejść na stronę internetową https://beczki-palikota.pl/# i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu rezerwacyjnego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Seriwsu rezerwacyjnego stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Tenczyńska Okovita S.A Umowy rezerwacji beczki z obowiązkiem jej wydania, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Serwisu rezerwacyjnego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa o rezerwacje beczki z obowiązkiem jej wydania zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://beczki-palikota.pl/#. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin rezerwacji beczki) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

III. Warunki płatności:

 

Klient zobowiązany jest to zapłaty ceny. Cena może zostać uiszczona: 1. przelewem – na wskazane w rezerwacji konto bankowe (74 1050 1953 1000 0090 3200 0482); 2. poprzez płatność on-line za pośrednictwem serwisu TPAY.

 

IV. Warunki odbioru:

 

Napełnione Tenczyńską Okovitą beczki leżakują w piwnicach małopolskiego Browaru Tenczynek. Alkohol dojrzewa z upływem czasu. Im dłużej trwa leżakowanie, tym bogatsze walory okowity. Alkohole są odbierane po uprzednim uiszczeniu ceny. Pierwszego rozlewu Tenczyńskiej Okovity spodziewamy się w październiku 2020 r. Odbiór zarezerwowanych beczek może więc nastąpić już w grudniu 2020 r. Tenczyńska Okovita sukcesywnie będzie informować Klienta o zbliżającym się terminie rozlewu. Następnie Klient będzię obowiązany do odbioru beczki w ustalonym z Tenczyńska Okovita terminie.

 

V. Zwroty i reklamacje:

 

Uwzględniamy zwroty w przypadku niezgodności towaru z rezerwacją. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych beczkach. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

VI. Polityka prywatności:

 

W czasie korzystania z zasobów serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rezerwacji lub w inny sposób. Dane te to imię i adres e-mail. W przypadku formularzy Klient zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych, co jest konieczne do akceptacji Rezerwacji i jej właściwej realizacji. Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić akceptację Rezerwacji przez Tenczyńska Okovita . Podstawą polityki prywatności jest szacunek dla prywatności Klientów platformy Tenczyńska Okovita. Dane Klienta będą przetwarzane przez Tenczyńska Okovita wyłącznie dla potrzeb realizacji zaakceptowanych Rezerwacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu. Pełen opis polityki prywatności znajduje się w stopce strony. Dostepny jest on pod adresem: https://beczki-palikota.pl/polityka-prywatnosci

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Tenczyńska Okovita a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.