Polityka prywatności – RODO

 

RODO

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Tenczyńska Okovita S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000808904 (dalej jako Spółka).

2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”) oraz właściwymi przepisami prawa krajowego.

3. Administrator informuje, że dane osobowe będą przez niego przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy:

a) w celu i w zakresie niezbędnych do wykonania umowy o rezerwacyjnej i umowy sprzedaży oraz innych umów zawieranych ze Spółką, w tym w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów podatkowych i w celu prowadzenia rozliczeń i windykacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
d) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w celu wykonania umów zawieranych ze Spółką, zrealizowania obowiązków podatkowych oraz dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy).

5. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora w celu zapewnienia prawidłowego wykonania na rzecz Klienta umów zawieranych ze Spółką.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawa do przetwarzania danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonania umów zawieranych ze Spółką.